SPLOŠNI POGOJI IN VAROVANJE PODATKOV

Spletna stran je v lasti KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana , davčna številka SI 34341579 (v nadaljevanju KMG).

Datum objave in začetek veljavnosti 15.3.2020.

Vse informacije na tej spletni strani so, v kolikor ni kot avtor navedena tretja oseba, last KMG in jih ureja avtorsko pravo. Te informacije se lahko uporablja samo za osebno uporabo. Informacij se brez predhodnega pisnega soglasja KMG ne sme na noben način kopirati, širiti ali uporabljati v drugih dokumentih, npr. v elektronski obliki, razen če je KMG te informacije izrecno dala na razpolago v nadaljnjo uporabo (npr. naložitev s spletne strani na računalnik).

Informacije na tej spletni strani so na razpolago po najboljšem znanju in izhajajo iz zanesljivih virov. KMG ne jamči za točnost in celovitost informacij na tej spletni strani, nanje se ne morejo nanašati kakršni koli zahtevki. KMG zlasti ne prevzema odgovornosti za informacije, ki imajo povezavo do avtorja teh informacij in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe informacij, ki se nahajajo na tej spletni strani ali na strani, na katero se nanaša povezava s spletne strani KMG.

KMG ni avtor spletnih strani, na katere vodijo povezave s spletne strani www.slimmax.si, in torej ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino in uporabo informacij s teh spletnih strani.

Besedila in slike na spletnih straneh so avtorsko zaščiteni. Kopiranje in uporabljanje teh datotek je zato brez dovoljenja avtorja KMG prepovedano.

KMG ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, morebitne napake, zakonitost ali delovanje spletnih strani tretje osebe, na katere se pride prek povezave s spletne strani www.slimmax.si.

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 34341579 (v nadaljevanju: podjetje) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana.

V podjetju ni imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov oziroma to funkcijo prevzema lastnik podjetja, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu klemen@kmg.si.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (enovice), namene neposrednega trženja (prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe, storitve in dogodke), namene segmentiraja (prijava na le tebi prijazne in individualizirano kreirane emaile in oglase na Facebooku).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:

 • Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku)
 • Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev)
 • Domači naslov (za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, za namene obveščanja, računov in opomnikov odprtih postavk.)
 • Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

Obdelava na podlagi zakona:

Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov klemen@kmg.si.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica do dostopa do podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za

Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni

Pravica do prenosljivosti podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov klemen@kmg.si

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so, lahko najdete tukaj.

V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo vam omogočili tudi izbiro, katere piškotke želite uporabljati in katere ne.

Vrste piškotkov na naši spletni strani:

1. Obvezni piškotki

Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za pravilno delovanje. To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje prijavljenih uporabnikov (administratorji, moderatorji strani), to so tudi piškotki, ki se naložijo na vaš računalnik zaradi tega, da ob naslednjem obisku vemo, katere od ostalih piškotkov dovolite in katere ne. Na osnovi informacij v teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne strani slimmax.si prilagaja vam.

2. Statistika obiska

Upravljalci spletnega mesta si želimo vedeti, kje se naši obiskovalci zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od kod sploh pridete na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija in večinoma edini stik z našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko ogledov. Na podlagi piškotkov, ki jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš redni obiskovalec.

Izklop / Vklop

3. Ostali piškotki (3rd partiy cookies)

Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družabnih omrežij, kot so recimo Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo tudi video vsebine naložene iz skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih omrežij kot so Facebook, Twitter, Google+ in podobni beležijo največ informacij o uporabnikih in tako potencialno najbolj ogrožajo vašo zasebnost.

Na spletni strani slimmax.si se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, temveč zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logo posameznega dužabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku, upravljalci slimmax.si nimamo vpliva.

Izklop / Vklop

Google Webfont nastavitve:

Google Map nastavitve:

Vimeo in Youtube video nastavitve:

Če imaš vprašanja o naših smernicah za varovanje osebnih podatkov, želiš dobiti informacije o osebnih podatkih, ki jih shranjujemo o tebi, ali jih želiš popraviti ali izbrisati, se na nas obrni na naslov info@slimmax.si

POGOJI PRI NAROČILU ČLANSTVA

Članstvo v spletni platformi je vezano na tedensko naročnino in temu je prilagojen način plačila.

Ne glede na izbiro članstva, lahko kupnino poravnate s plačilom s kreditno kartico ali SEPA direktne obremenitve.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila izdelkov.

Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 15. 3. 2020 do preklica oziroma sprememb.

Plačilo mesečne naročnine:

Ob nakupu članstva imate obdobje 7 dnevni brezplačni preizkus. Odpoved brezplačnega preizkusa lahko odpoveste kadarkoli želite v vašem uporabniškem računu. Prvo plačilo za izbrano članstvo se bo zgodilo po poteku 7 dnevnega brezplačnega preizkusa. V kolikor imate vprašanja nam lahko pišete na info@slimmax.si

Članstvo je strategija, v sklopu katere tedensko prejemate nove vsebine in ves čas lahko koristite dodatne usluge, zato je vezano na štiri tedensko naročnino.

To pomeni, da vsakič, ko preteče obdobje štirih tednov (28 dni), vaš račun ponovno bremenimo z zneskom prvotne kupnine, vse dokler koristite usluge članstva.

V kolikor predhodno ne prekinete štiri tedenske naročnine, se plačilo izvede samodejno.

V primeru neuspešnega plačila preko SEPA direktne obremenitve, se vam zaračunajo stroški v višini 7,5€ + strošek provizije od vrednosti plačila 1,4 %

Odstop od pogodbe:

Naročilo lahko kadarkoli, pred potrditvijo prekličete. Ko je naročilo oddano, preklic naročila ni več mogoč.

V kolikor se po preteku določenega obdobja odločite, da v prihodnje ne boste več koristili uslug članstva, lahko kadarkoli prekinete štiri tedensko naročnino.

To pomeni, da ob začetku naslednjega ciklusa ne bomo več bremenili vašega računa z zneskom prvotne kupnine.

Po pretečenem obdobju, za katerega je bila poravnan kupnina, se vaš profil samodejno de-aktivira, kar pomeni, da do vsebine ne morete več dostopati.

V primeru, da se čez čas ponovno želite pridobiti članstvo, to uredite v profilu uporabnika, znotraj spletne trgovine.

Profil je samodejno kreiran v fazi prvega nakupa.

Uporabniško ime in geslo, s katerima stranka dostopa do svojega profila, posredujemo na e-naslov, ki je oddan ob naročilu.

V primeru ponovne aktivacije naročnine posameznik, poleg rednih vsebin, lahko koristi tudi tiste, do katerih je v preteklosti že lahko dostopal.

Prekinitev naročnine:

Tedensko naročnino za prihajajoče obdobje lahko stranka prekine tako da:

 • v svojem uporabniškem profilu prekliče članstvo.

Za vsa ostala področja, ki niso posebej urejena v teh posebnih pogojih članstva, se smiselno uporabljajo določila pogojev poslovanja podjetja KMG Klemen Maček s.p.

Vračilo kupnine

V primeru, da stranka v roku štirinajstih (14) dni od dneva nakupa ugotovi, da vsebina znotraj programa ne izpolnjujejo njenih pričakovanj, lahko zahteva vračilo kupnine.

Preko elektronske pošte info@slimmax.si posredujete zahtevek in ekipa podjetja uredi vse potrebno.

Celoten znesek bo na vašem račun nakazan v roku štirinajst (14) dni od prejetega zahtevka.

POSEBNI POGOJI ZA NAROČILO ČLANSTVA ZA OBSTOJEČE STRANKE SLIMMAX FITNES STUDIA

V času prepovedi izvajanja športno rekreacijskih storitev z odlokom 570 (Uradni list RS, št. 25/2020 z dne 15. 3. 2020) imajo vse osebe v času veljavnosti Slimmax fitnes karte pravico koristiti brezplačno članstvo kot nadomestilo za obisk fitnesa. S 1.4.2020 stranka namesto vadnine za fitnes karto plača vrednost izbranega članstva, fitnes karta pa se ji zamrzne

Oseba brezplačno članstvo koristi s promocijsko kodo. Za pridobitev promocijske kode za brezplačno članstvo napišite email na info@slimmax.si ali pokličite 041299275.

 • Člansto PRO+ lahko izberejo osebe, ki imajo veljavno Slimmax fitnes karto za trening v skupini.
 • Člansto GOLD lahko izberejo osebe, imajo veljavno Slimmax fitnes karto za samostojni trening.

V primeru, da oseba koristi promocijsko kodo za PRO+ ali GOLD članstvo in ima zamrznitev fitnes karte v Slimmax fitnes studiu, se ji zamrznitev fitnes karte prekine z dnem sklenitve PRO+ ali GOLD članstva.

Z dnem 1.4.2020 se zaključi brezplačno obdobje članstva in se osebi zaračuna izbrano članstvo skladno s splošnimi pogoji (POGOJI PRI NAROČILU ČLANSTVA). Prav tako se z dnem 1.4.2020 vsem strankam zamrzne fitnes karta in plačila fitnes karte do preklica odloka 570 o prepoved športno rekreacijskih storitev.