Splošni pogoji in varovanje podatkov

Spletna stran je v lasti KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana , davčna številka SI 34341579 (v nadaljevanju KMG).

PRAVNI NAPOTKI

Vse informacije na tej spletni strani so, v kolikor ni kot avtor navedena tretja oseba, last KMG in jih ureja avtorsko pravo. Te informacije se lahko uporablja samo za osebno uporabo. Informacij se brez predhodnega pisnega soglasja KMG ne sme na noben način kopirati, širiti ali uporabljati v drugih dokumentih, npr. v elektronski obliki, razen če je KMG te informacije izrecno dala na razpolago v nadaljnjo uporabo (npr. naložitev s spletne strani na računalnik).

Informacije na tej spletni strani so na razpolago po najboljšem znanju in izhajajo iz zanesljivih virov. KMG ne jamči za točnost in celovitost informacij na tej spletni strani, nanje se ne morejo nanašati kakršni koli zahtevki. KMG zlasti ne prevzema odgovornosti za informacije, ki imajo povezavo do avtorja teh informacij in ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe informacij, ki se nahajajo na tej spletni strani ali na strani, na katero se nanaša povezava s spletne strani KMG.

KMG ni avtor spletnih strani, na katere vodijo povezave s spletne strani www.slimmax.si, in torej ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino in uporabo informacij s teh spletnih strani.

POGOJI UPORABE

Besedila in slike na spletnih straneh so avtorsko zaščiteni. Kopiranje in uporabljanje teh datotek je zato brez dovoljenja avtorja KMG prepovedano.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

KMG ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, morebitne napake, zakonitost ali delovanje spletnih strani tretje osebe, na katere se pride prek povezave s spletne strani www.slimmax.si.

Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorov

Tu navedeni splošni pogoji poslovanja so Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju: SPPD) družbe KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 7153244000, identifikacijska št. za DDV: SI 34341579, tel. št. za pomoč članom: 041 299 275, e-pošta: info@slimmax.si (v nadaljevanju: KMG).  SPPD se uporabljajo za sklepanje članskih pogodb in aneksov k pogodbi za uporabo fitness storitev in vodenih vodb iz ponudbe KMG, nakup posameznih paketov vodenih vadb ter drugih izdelkov in storitev po vsakokratnem objavljenem ceniku KMG, katerih nakup in sklepanje KMG posebej omogoči svojim članom z uporabo komunikacijskih sredstev za komuniciranje na daljavo (v nadaljevanju “nakup na daljavo”) ali z zbiranjem naročil oddanih izven poslovnih prostorov (v nadaljevanju “nakup izven poslovnih prostorov”). KMG lahko za posamezno prodajno akcijo podrobneje določi in opiše korake in način izvajanja nakupa.

Pred spletnim nakupom posameznega izdelka, paketa oz. kombinacijo paketov storitev in vadb ali naročilom izven poslovnih prostorov je potrebno natančno prebrati besedilo SPPD. Z zaključkom nakupa se šteje, da so SPPD članu znani in da se strinja z njihovo uporabo. SPPD so del pogodbe oz. aneksa, ki je sklenjena med članom in KMG ter določajo vsebino pogodbe oz. aneksa k pogodbi ter dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama. Če se SPPD in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo posebni dogovori (npr. pogodba, aneks k pogodbi).

V primeru, da se član ne strinja z SPPD ni upravičen do nakupa na daljavo oz. nakupa izven poslovnih prostorov.

Sklenitev je možna v slovenskem jeziku.

 1. OPREDELITEV POJMOV

Zasebni uporabnik je potrošnik kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov, ki je hkrati tudi član KMG, kot je to urejeno v splošnih pogojih poslovanja KMG.

 1. POSTOPEK NAKUPA

Naročilo izven poslovnih prostorov: Z naročilom izven poslovnih prostorov lahko zasebni uporabnik odda naročilo v primeru, da je za določeno blago ali storitev predviden tak način sklepanja pogodb oz. sprejemanja naročil. Uporabnik odda naročilo med srečanjem izven poslovnih prostorov z izpolnitvijo in podpisom članske pogodb, po predhodni seznanitvi z SPPD.

Naročilo prek interneta: Naročilo prek interneta zasebni uporabnik izvede tako, da na spletni strani https://slimmax.si izbere ustrezno storitev oz. kombinacijo storitve, ki jih želi kupiti ter s potrjevanjem korakov in vnašanjem podatkov v skladu z navodili spletne strani le-to potrdi. Nato izbere način plačila storitve ter plačilno sredstvo. Za veljavno naročilo mora zasebni uporabnik sprejeti te splošne pogoje ter druge pogoje, ki jih morebiti za posamezno naročeno blago/storitev navaja ponudba. Za naročilo se mora zasebni uporabnik identificirati z imenom, priimkom, naslovom in davčno številko. Ob posamezni akciji lahko KMG zahteva še druge identifikacijske elemente, ki jih navede ob posamezni akciji. Do končne oddaje naročila zasebni uporabnik kadarkoli popravi, dopolni ali spremeni vpisane podatke.

 1. NAČIN UPORABE STORITEV IN POGODBENEGA RAZMERJA/SKLENITEV ANEKSA K POGODBI

KMG po sprejetem naročilu uporabniku po elektronski pošti v pregled posreduje člansko pogodbo v zvezi z naročeno storitvijo, povezavo do splošnih in morebitnih posebnih pogojev ter cenika storitev, morebitni aneks k pogodbi, v primeru predvidenega podaljšanja članskega razmerja. S tem se šteje, da se je član

Ob prvem pristopu v KMG prejme član original podpisano pogodbo, ki mu je bila posredovana v pregled.

Izbrana storitev se članu aktivira takoj od sklenitvi pogodbe in/ali aneksa ter ob plačilu prvega dela svoje obveznosti. Če kot način plačila član izbere plačilo v enkratnem obroku, dan aktivacije nastopi na dan, ko je plačilo izvedeno.

 1. CENE IN PLAČILA

Za plačila poleg teh SPPD in vsebine posamezne ponudbe v zvezi z naročilom veljajo Splošni pogoji poslovanja za člane KMG. Morebitni dodatni stroški povezani z naročilom (stroški pošiljanja in obdelave), so navedeni v okviru posamezne ponudbe.

Vse cene vsebujejo DDV.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO IN MINIMALNO TRAJANJE POGODBE

Skladno z 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, ima zasebni uporabnik, ki skladno s 3. točko teh SPPD kupi storitve  KMG, pravico, da v 14 dneh obvesti KMG, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik pošlje na info@slimmax.si ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Če zasebni uporabnik odstopi od pogodbe v 14 dnevnem roku od sklenitve pogodbe, po tem, ko je na lastno željo že začel uporabljati storitve KMG oz. mu slednji to že omogoča, plača znesek v sorazmerju z nudenimi storitvami do dneva obvestitve o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe.

Pogodba sklenjena na podlagi 3. točke teh SPPD je sklenjena za  nedoločen čas, z možnostjo odstopa od pogodbe po poteku 12 mesecev. Pogodbeno članstvo se po poteku prvih 12-ih mesecev avtomatično podaljšuje vsakič za dodatnih 12 mesecev. Pogodbo se lahko odpove pisno priporočeno po pošti vendar velja odpovedni rok 1 meseca. V primeru odstopa od pogodbe, veljajo določila splošnih pogojev poslovanja KMG.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA ZA NAKUPE NA DALJAVO

SPPD veljajo od 1. septembra 2019 do spremembe ali preklica.

O politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 34341579 (v nadaljevanju: podjetje) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
 3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je KMG Klemen Maček s.p., Pokopališka ulica 1, 1000 Ljubljana.

V podjetju ni imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov oziroma to funkcijo prevzema lastnik podjetja, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu klemen@kmg.si.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (enovice), namene neposrednega trženja (prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe, storitve in dogodke), namene segmentiraja (prijava na le tebi prijazne in individualizirano kreirane emaile in oglase na Facebooku).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:

 • Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku)
 • Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev)
 • Domači naslov (za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, za namene obveščanja, računov in opomnikov odprtih postavk.)
 • Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov)

Obdelava na podlagi zakona:

Podjetje obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov klemen@kmg.si.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica do dostopa do podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za

Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni

Pravica do prenosljivosti podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov klemen@kmg.si

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Piškotki

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so, lahko najdete tukaj.

V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo vam omogočili tudi izbiro, katere piškotke želite uporabljati in katere ne.

Vrste piškotkov na naši spletni strani:

1. Obvezni piškotki

Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za pravilno delovanje. To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje prijavljenih uporabnikov (administratorji, moderatorji strani), to so tudi piškotki, ki se naložijo na vaš računalnik zaradi tega, da ob naslednjem obisku vemo, katere od ostalih piškotkov dovolite in katere ne. Na osnovi informacij v teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne strani slimmax.si prilagaja vam.

2. Statistika obiska

Upravljalci spletnega mesta si želimo vedeti, kje se naši obiskovalci zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od kod sploh pridete na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija in večinoma edini stik z našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko ogledov. Na podlagi piškotkov, ki jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš redni obiskovalec.

Izklop / Vklop

3. Ostali piškotki (3rd partiy cookies)

Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družabnih omrežij, kot so recimo Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo tudi video vsebine naložene iz skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih omrežij kot so Facebook, Twitter, Google+ in podobni beležijo največ informacij o uporabnikih in tako potencialno najbolj ogrožajo vašo zasebnost.

Na spletni strani slimmax.si se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, temveč zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logo posameznega dužabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku, upravljalci slimmax.si nimamo vpliva.

Izklop / Vklop

Google Webfont nastavitve:

Google Map nastavitve:

Vimeo in Youtube video nastavitve:

VPRAŠANJA, OPOMBE IN INFORMACIJE

Če imaš vprašanja o naših smernicah za varovanje osebnih podatkov, želiš dobiti informacije o osebnih podatkih, ki jih shranjujemo o tebi, ali jih želiš popraviti ali izbrisati, se na nas obrni na naslov info@slimmax.si

Datum objave in začetek veljavnosti 25.5.2018.